top of page

เกี่ยวกับเรา

                   มูลนิธิเครือข่ายคริสเตียนไทย(TCN) เป็นเครือข่ายคริสตจักรในประเทศไทย     เราไม่ใช่คริสตจักร เราเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเสริมสร้างคริสตจักรในประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จในพันธกิจของพวกเขา หัวใจของเราคือการฝึกอบรมผู้นำในคริสตจักรท้องถิ่นและเห็นพวกเขาเติบโตขึ้นในการเป็นสาวก

 

              ความปรารถนาของเราคือเห็นผู้คนได้สัมผัสกับพระเจ้าในฐานะพ่อที่ดี และช่วยให้พวกเขากล้าที่จะเชื่อในความสามารถที่พระเจ้ามอบให้พวกเขาและปฏิบัติตามนั้น

                      ความเชื่อของเราคือ พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดองค์เดียว และเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดของเรา

 

บทสรุป ทุกสิ่งที่เราทำคือช่วยให้ผู้คนดำเนินชีวิตเป็นสาวกของพระเยซู  และเราดำเนินชีวิตโดยค่านิยมเจ็ดประการ

bottom of page