top of page
คลื่น

นิมิตของเรา

"เสริมกำลังคนของพระเจ้าและคริสตจักรในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้"

"Empower people
and churches
to change the world"

ค่านิยมของเรา

การทรงสถิตของพระเจ้า: พระวิหารของพระเจ้าคือ ทุกคนที่เชื่อในพระองค์และการทรงสถิตของพระเจ้านั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา TCN ปรารถนาที่จะพบพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นและกับคริสตจักรต่าง ๆ

อัตลักษณ์หรือตัวตน: หนึ่งในจุดเน้นหลักที่ TCN ให้ความสำคัญในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือ ความปรารถนาให้ผู้คนหยั่งรากลึกในความรักของพระเจ้า และช่วยพวกเขาให้พบตัวตนของเขาในฐานะลูกของพระเจ้า เราได้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นการปลดปล่อยพลังและความเชื่อ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทุกอย่าง

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว: TCN มีการทรงเรียกที่เฉพาะเจาะจงในการทำงานร่วมกับคริสตจักรและคณะนิกายต่างๆ เพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ด้วยสิ่งนี้เราไม่ได้หมายถึงเครื่องแบบหรือรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่หมายถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความหลากหลาย เราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดมิตรภาพต่อกันและกันเสมือนครอบครัวเดียวกัน โดยมีพื้นฐานความเข้าใจว่าเรามีพ่อคนเดียวกัน

ชีวิตที่ซื่อตรง: หากเราต้องการดำเนินชีวิตในฐานะสาวกของพระคริสต์ สิ่งที่เราสอนต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เราใช้ชีวิตคือเราทำในสิ่งที่เราพูด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องมีชีวิตที่ไร้ตำหนิ เพรียบพร้อมสมบูรณ์แบบในการเป็นสาวก เพราะการเป็นสาวกนั้นคือการใช้ชีวิตให้เหมือนพระคริสต์ จริงใจ โปร่งใส และกล้าที่จะยอมรับในความอ่อนแอ รวมถึงกล้าที่จะเปิดเผยว่า เราเป็นอย่างไรทั้งในความสำเร็จและความล้มเหลว นี่คือกุญสำคัญในการใช้ชีวิตที่ซื่อตรง

ชีวิตที่ออกไป: เราไม่ได้เห็นพันธกิจเป็นงานหลัก หรือทำกิจกรรมเพราะเป็นหน้าที่ แต่มันคือชีวิตของเรา ชีวิตการรับใช้ของเราไม่ได้ถูกแบ่งออกเป็น “ส่วน” หรือ “กล่องหลาย ๆ ใบ” เพราะในทุกสถานการณ์ที่เราเผชิญนั้น สามารถเป็นโอกาสที่จะสำแดงให้โลกได้รู้ว่าพระเยซูคือผู้ใด

ความดี: พระเยซูเป็นแบบอย่างถึงความดีของพระเจ้าผ่านทางการดำเนินชีวิตของพระองค์ ด้วยเหตุนี้เราจึงปรารถนาให้ความดีนั้นบ่งบอกถึงลักษณะของความเป็น TCN ความดีคือเป้าหมายหนึ่งในชีวิตเรา ในขณะเดียวกันเราเชื่อว่ามันคืออีกกุญแจหนึ่งที่ทำให้ข่าวประเสริฐเข้าถึงผู้คนได้ พระคัมภีร์บอกเราว่าเพราะความดีของพระเจ้าที่ผลักดันให้เรากลับใจ

การส่งต่อ: เรื่องราวที่พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คน ด้วยขนมปัง 5 ก้อน กับปลา 2 ตัว คือหัวใจสำคัญที่เป็นประวัติของ TCN สำหรับเรานั้น มันคือหลักการสื่อสารที่สำคัญ ซึ่งพวกเราทุกคนยึดถือและเห็นคุณค่า พระเยซูสามารถทวีคูณทรัพย์สมบัติที่มีค่านี้เหล่านี้ที่พระองค์ปลูกไว้ในชีวิตของเราได้ หากเราเต็มใจที่จะมอบทรัพย์สมบัติที่เรามีนั้นให้กับพระองค์ ด้วยจุดมุ่งหมายนี้เราจึงอยากให้ทุกคนเชื่อในศักยภาพของตัวเองที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่พวกเขา และช่วยเหลือพวกเขาให้ส่งต่อและเป็นพระพรไปยังผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เราได้รับมาจากพระเจ้า เราเชื่อว่าการส่งต่อสามารถจุดประกาย ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวที่จะนำของประทานที่เรามีและส่งต่อไปยังผู้อื่นจนเกิดเป็นการทวีคูณขึ้นมา

five-loaves-two-fishes-bible-260nw-1714428457_edited.jpg
bottom of page