top of page

เครือข่ายผู้นำ (TCLN)

การพบปะกันผ่านการประชุมเครือข่ายผู้นำ หรือ การประชุม TCLN เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับศิษยาภิบาลและผู้นำคริสตจักรท้องถิ่น เป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนพันธกิจร่วมกับคริสตจักร   เพราะการใช้เวลาร่วมกันจะช่วยให้ผู้นำเหล่านั้นสัมผัสถึงหัวใจของพันธกิจที่ TCN   มุ่งหวังจะเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นผ่านหลักการเรียบง่ายของ  Agenda1 และเครื่องมืออื่นๆ  ของ TCN 

ผ่านการประชุม TCLN เราต้องการสร้างชุมชน การสนับสนุน  การหนุนใจ   การเดินเคียงข้างกัน   TCLN ยังเตรียมบรรยากาศของครอบครัวให้เราสามารถแบ่งปัน   และแบ่งเบาเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างอุบอุ่นปลอยภัย 

bottom of page